Wettelijke informatie

Lees aandachtig de volgende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bezoeker van deze website www.dafalgan.be.

Het raadplegen van deze website houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden impliciet aanvaardt:

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

DOELSTELLINGEN

De inhoud en diensten aangeboden door Dafalgan.be zijn bestemd voor verscheidene gebruikers gevestigd op het Belgisch territorium:

Leden van gezondheidszorgberoepen, al dan niet gemachtigd om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren of om ze te gebruiken bij de uitoefening van hun beroep.

Patiënten en het grote publiek.

UPSA Belgium NV - RPM Brussel - VAT BE 0725 595 929 met zetel te Louis Schmidtlaan 87 1040 Etterbeek België (UPSA) zal a priori het statuut van de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector controleren om al dan niet toegang te verlenen tot het deel van de site dat voor hen is voorbehouden.

Het doel van deze site is het verspreiden van informatie, opleidingen en diensten die voornamelijk gericht zijn op beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in overeenstemming met de wetten en voorschriften die in België van toepassing zijn.

Het ontvangt geen reclamefondsen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot en het gebruik van de Dafalgan.be site door de gebruikers is onderworpen aan de aanvaarding van de volgende voorwaarden en de toepasselijke wetgeving:

UPSA behoudt zich het recht voor om, gezien de constante evolutie van het internetnetwerk, op elk moment de gebruiksvoorwaarden (toevoeging of verwijdering) vermeld op de site Dafalgan.be te wijzigen.

UPSA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op de site Dafalgan.be te wijzigen of te laten wijzigen, te verwijderen of te laten verwijderen.

ARTIKEL 2 - AANSPRAKELIJKHEID

VERANTWOORDELIJKHEID OP HET GEBIED VAN DE INHOUD VAN DE SITE

UPSA verstrekt de informatie die op de Dafalgan.be site wordt gepubliceerd louter voor informatieve doeleinden.

De medische en gezondheidsinformatie wordt geschreven door gespecialiseerde artsen of gekwalificeerd gezondheidspersoneel. Meer in het algemeen zijn de artikels geschreven door deskundigen in het desbetreffende domein.

UPSA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze informatie betrouwbaar (bronvermelding), actueel, volledig, relevant (doelgerichtheid), rechtmatig en gevalideerd (geldende reglementering) is, maar biedt geen enkele garantie hieromtrent. De toegang tot de Dafalgan.be site en het gebruik van de inhoud ervan zijn op eigen risico van de gebruiker.

Bijgevolg kan noch UPSA, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie en de werking van deze server, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de toegang, het gebruik of de onmogelijkheid van de toegang of het gebruik van deze server of door een fout of een weglating in de inhoud ervan.

De site kan meningen van deskundigen in verband met de inhoud van de site of uittreksels uit persartikels weergeven. Dergelijke informatie vertegenwoordigt alleen de mening van de geraadpleegde deskundige of van de krant, en niet noodzakelijkerwijs de mening van UPSA, die niet aansprakelijk is voor de juistheid en volledigheid van de informatie en meningen die in dergelijk materiaal zijn opgenomen. De standpunten van deskundigen geven een persoonlijke mening weer en mogen nooit worden geïnterpreteerd als een weergave van de mening of verantwoordelijkheid van UPSA.

Geen medisch advies. 

De site geeft geen medisch advies. Het is mogelijk dat producten van SA UPSA Belgium NV of andere farmaceutische producten die op deze site worden beschreven, alleen beschikbaar zijn op voorschrift van een erkende professionele zorgverlener. SA UPSA Belgium NV houdt zich niet bezig met het verlenen van professionele medische diensten of professioneel medisch advies of dergelijke, dus de informatie op deze site is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies dat wordt verstrekt door een professionele zorgverlener. Als u dergelijke diensten of advies wenst of nodig hebt, dient u onverwijld een professionele zorgverlener te raadplegen. Als u een professionele zorgverlener bent, vertrouw dan niet alleen op de hier weergegeven gegevens voor specifieke informatie over een bepaalde medische aandoening en/of methode van opsporing, diagnose, prognose, toediening en, indien van toepassing, passende behandeling voor een specifiek geval. Hoewel de gegevens regelmatig worden bijgewerkt, moeten gebruikers de volledige officiële voorschrijf- en doseringsinformatie voor alle farmaceutische producten (Samenvatting van de kenmerken van het product) waarnaar op deze site wordt verwezen, zelfstandig raadplegen voor de meest actuele en volledige informatie

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

UPSA tracht zo goed mogelijk te zorgen voor de juistheid en actualisering van de op de site gepubliceerde informatie, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. UPSA kan echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid, update of volledigheid van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld.

Bijgevolg, en met uitzondering van directe schade als gevolg van grove nalatigheid of opzet van UPSA, wijst deze laatste alle aansprakelijkheid af:

Voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of nalatigheid met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site;

Voor elke schade als gevolg van een frauduleuze inbraak van een derde partij, die geleid heeft tot een wijziging van de informatie of elementen die op de site ter beschikking zijn gesteld;

Meer in het algemeen, voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs als UPSA op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door (i) toegang door een persoon tot de site of de onmogelijkheid van toegang tot de site, (ii) gebruik van de site, met inbegrip van eventuele schade of virus dat de computerapparatuur van de gebruiker of enig ander goed kan besmetten, en/of (iii) krediet verleend aan alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de site afkomstig is. 

De elementen van de site of enige andere site worden aangeboden "zoals ze zijn" zonder enige garantie van welke aard dan ook, impliciet of expliciet. UPSA biedt geen enkele garantie, impliciet of expliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De gebruiker van de site erkent dat hij/zij de informatie op de Dafalgan.be site gebruikt op eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan UPSA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site.

HYPERLINKS

De Dafalgan.be site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden op het internet. Vanwege de volatiele aard van de informatie aanwezig op het internetnetwerk, kan UPSA geen controle hebben over de aard of de inhoud van de bronnen die door deze externe bronnen zijn samengesteld.

Bijgevolg kan UPSA niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via de Dafalgan.be site.

UPSA heeft geen middelen om de inhoud van deze sites van derden, die volledig onafhankelijk blijven, te controleren. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de site en een site van een derde partij in geen geval dat UPSA de inhoud van deze site, en a fortiori het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, op welke manier dan ook goedkeurt.

BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD VAN DE SITE

U erkent (i) dat het technisch onmogelijk is om de site vrij van gebreken te leveren en dat UPSA zich hiertoe niet kan verbinden; (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site; en (iii) dat de werking van de site kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of elementen waarover UPSA geen controle heeft, zoals bijvoorbeeld de transmissie- en communicatiemiddelen tussen u en UPSA en tussen UPSA en andere netwerken.

UPSA en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde de gehele of een deel van de site tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. UPSA is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de site.

ARTIKEL 3 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze site is eigendom van en wordt gefinancierd door UPSA.

De documenten en elementen die voor de site Dafalgan.be werden gecreëerd, zijn de exclusieve eigendom van UPSA of van derden die UPSA-toestemming hebben gegeven voor de vermelding ervan.

De presentatie en elk van de elementen, met inbegrip van de merken, logo's en domeinnamen, die op de site Dafalgan.be voorkomen, zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom en behoren toe aan UPSA, of zijn onderworpen aan toestemming voor gebruik.

De gebruiker verwerft enkel het recht om de beschikbare informatie (teksten, logo's, tekeningen, beelden, enz.) op Dafalgan.be te gebruiken. Dit recht is beperkt tot persoonlijk en privégebruik. De gebruiker verwerft geen enkel reproductierecht, in welke vorm dan ook, behalve dat van een enkele kopie die bestemd is voor strikt privé- en niet-commercieel gebruik en onder voorbehoud van de naleving van de intellectuele eigendomsrechten en alle andere vermelde eigendomsrechten.

Elk ander gebruik is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van UPSA en moet zonder enige vervorming, wijziging of aanpassing worden uitgevoerd.

Elk ongeoorloofd gebruik vormt een inbreuk. UPSA behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

ARTIKEL 4 - TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.dafalagan.be valt onder de Belgische wetgeving. De exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

ARTIKEL 5 - GENEESMIDDELENBEWAKING

Deze website is niet ontworpen en mag niet worden gebruikt om informatie te verzamelen of te verstrekken met betrekking tot de veiligheid van producten van SA UPSA Belgium NV.

Als u een melding moet doen over een bij een patiënt waargenomen bijwerking, neem dan contact op met de medische afdeling ‘Geneesmiddelenbewaking’ via e-mail:  medicalinfo.upsaBE@upsa-ph.com of telefonisch: 0080066221622.

Voor alle andere medische vragen kunt u contact opnemen met onze medische afdeling via medicalinfo.upsaBE@upsa-ph.com of telefonisch via 0080066221622.

© 2020 UPSA Belgium SA / NV, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Boulevard Louis Schmidtlaan 87 1040 Etterbeek België en met kantoren gevestigd te Axis Parc, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert. Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen of voor eventuele problemen of vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door UPSA Belgium NV, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op het volgende adres EUDPO@UPSA.com.

Legal

Dafalgan® is een geneesmiddel op basis van paracetamol. Niet langer dan 2 tot 3 dagen toedienen zonder medisch advies. Dafalgan® 500 mg is voorbehouden aan kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen. Dafalgan® Odis is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten van meer dan 50 kg. Dafalgan® Forte is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten van meer dan 50 kg. Dafalgan® Instant Forte is alleen voor volwassenen, adolescenten van meer dan 50 kg. Dafalgan® Instant 500 mg is alleen voor volwassenen, adolescenten en kinderen van meer dan 27 kg. Volwassenen en adolescenten vanaf 50 kg: maximaal 3 gram per dag bij zelfmedicatie. Dafalgan® Instant Junior is voor kinderen en jongeren tussen de 14 en 50 kg. Dafalgan® Pediatrie 30 mg/ml drank is voorbehouden voor kinderen tussen 4 kg en 50 kg. Respecteer nauwkeurig het doseersysteem tijdens toediening. Dafalgan® Pediatrie 80 mg zetpillen is voorbehouden voor kinderen van 5 tot 8 kg. Dafalgan® Pediatrie 150 mg zetpillen is voorbehouden voor kinderen van 8 tot 15 kg. Dafalgan® Pediatrie  300 mg zetpillen is voorbehouden voor kinderen van 15 tot 30 kg. Bij kinderen tot 50 kg, maximum 60mg/kg/24u. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies.  Dafalgan Plus Caffeine. Geneesmiddel met paracetamol en cafeïne. In geval van pijn, geen gebruik langer dan 5 dagen, in geval van koorts geen gebruik van meer dan 3 dagen zonder medisch advies. Dafalgan Plus Caffeine is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten van meer dan 50 kg en ouder dan 15 jaar. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Lees aandachtig de bijsluiter. UPSA - BE23D066-0725