Wettelijke informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Zij gelden voor elke bezoeker van deze website, www.dafalgan.be

Elke persoon die deze website raadpleegt, stemt er impliciet mee in om de volgende gebruiksvoorwaarden na te leven:

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Doelstellingen

De inhoud en de diensten aangeboden door Dafalgan.be zijn bedoeld voor verschillende gebruikers op het Belgische grondgebied:

  • Deskundigen uit de gezondheidszorg, al dan niet gemachtigd om geneesmiddelen voor te schrijven, te verschaffen of te gebruiken tijdens het uitoefenen van hun beroep;
  • Patiënten en het grote publiek.

SA Bristol-Myers Squibb Belgium NV – RPR Brussel – BTW BE 0403.075.184 met maatschappelijke zetel te 185 Terhulpsesteenweg 1170 Brussel (BMS) zal op voorhand de hoedanigheid van deskundige uit de gezondheidszorg nagaan om al dan niet toegang te verschaffen tot het voor hen voorbehouden deel van de website.

Het doel van deze website bestaat eruit informatie, vorming en diensten te verstrekken aan voornamelijk deskundigen uit de gezondheidszorg, overeenkomstig de van kracht zijnde Belgische wetten en regels.

Daarvoor worden geen reclamegelden ontvangen noch aanvaard.

Gebruiksvoorwaarden

De website Dafalgan.be mag uitsluitend worden geraadpleegd en gebruikt indien de volgende voorwaarden en de toepasselijke wetten worden nageleefd:

  • Gezien de voortdurende ontwikkelingen van het internet behoudt BMS zich het recht voor om te allen tijde de gebruiksvoorwaarden voorgesteld op de website Dafalgan.be te wijzigen, zij het door voorwaarden toe te voegen of door er te schrappen.
  • BMS behoudt zich eveneens het recht voor om de informatie op de website Dafalgan.be te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te laten wijzigen, te schrappen of te laten schrappen.

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid voor de inhoud van de website

BMS biedt de informatie op de website Dafalgan.be aan met louter informatieve doeleinden.

De medische en gezondheidsinformatie is opgesteld door specialisten of bevoegd medisch personeel. In het algemeen worden de artikelen geschreven door deskundigen van het betreffende vakdomein.

BMS stelt alles in het werk opdat deze informatie betrouwbaar is (citaat van de bronnen), actueel, volledig, relevant (gepast voor de doelstellingen), toegelaten en geldig (volgens van kracht zijnde regelgeving), maar verstrekt geen enkele garantie in die zin. De gebruiker raadpleegt en gebruikt de website Dafalgan.be en haar inhoud op eigen risico.

Bijgevolg zijn noch BMS noch enige andere partij betrokken bij het creatie- en exploitatieproces van deze server aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het raadplegen en gebruiken of de onmogelijkheid tot het raadplegen en gebruiken van deze server of door enige fout of weglating in de inhoud.

De website kan meningen van deskundigen in verband met de inhoud van de website of fragmenten van persartikelen publiceren. Dergelijke informatie geeft uitsluitend de mening van de geraadpleegde deskundige of van het dagblad weer, die niet noodzakelijk overeenkomt met de mening van BMS. Deze laatste is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie en meningen in dat soort teksten. De meningen van de deskundigen weerspiegelen een persoonlijke opvatting en mogen nooit worden geïnterpreteerd als een verwoording van de mening of verantwoordelijkheid van BMS.

Aansprakelijkheidsbeperking

BMS stelt alles in het werk om de juistheid en actualiteit van de informatie gepubliceerd op de website te verzekeren en behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud ervan te wijzigen. BMS kan echter niet de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid garanderen van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.

Met uitzondering van schade die het directe gevolg is van een zware of opzettelijke fout van BMS, wijst deze laatste dan ook alle aansprakelijkheid af:

  • Voor enige onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating in verband met de informatie die op de website beschikbaar is.
  • Voor enige schade ten gevolge van een frauduleuze indringing van derden waardoor informatie of elementen op de website werden gewijzigd.
  • In het algemeen voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs als BMS op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door (i) de toegang tot de website of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, (ii) het gebruik van de website, met inbegrip van enige schade of virus die het informaticasysteem van de gebruiker of enig ander goed aantast en/of (iii) geloof gehecht aan enige informatie die direct of indirect afkomstig is van de website.

De elementen van deze website of van enige andere website worden “as is” aangeboden, zonder enige vorm van impliciete of expliciete garantie. BMS biedt geen enkele impliciete of expliciete garantie in verband met hun marktwaarde of hun geschiktheid voor het beoogde doel.

De gebruiker van de website erkent dat hij de informatie op de website Dafalgan.be volledig op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. BMS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, volledig of deels ten gevolge van het gebruik van de informatie op de website.

Koppelingen hyperteksten

De website Dafalgan.be kan hyperteksten bevatten met koppelingen naar andere websites. Gezien de vluchtigheid van de informatie op het internet, kan BMS de aard noch de inhoud van deze externe bronnen controleren.

BMS kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via de website Dafalgan.be.

BMS kan op geen enkele wijze de inhoud van deze externe, volledig onafhankelijke websites controleren. Het bestaan van een koppeling tussen de website Dafalgan.be en een derde website betekent bovendien geenszins dat BMS de inhoud van die website goedkeurt en zeker niet het gebruik dat er van gemaakt kan worden.

Beschikbaarheid en onderhoud van de website

U erkent (i) dat het technisch onmogelijk is om de website vrij van storingen ter beschikking te stellen en dat BMS zich daar niet toe kan verbinden; (ii) dat de website in geval van storingen tijdelijk niet beschikbaar kan zijn; en dat (iii) de werking van de website beïnvloed kan worden door gebeurtenissen en/of elementen die buiten de controle van BMS vallen, zoals de overbrenging- en communicatiekanalen tussen u en BMS en tussen BMS en andere netwerken.

BMS en/of zijn leveranciers kunnen de Website te allen tijde geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de website. BMS is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

ARTIKEL 3 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze website behoort tot en wordt gefinancierd door BMS.

De documenten op en de elementen gecreëerd voor de website Dafalgan.be zijn exclusief eigendom van BMS of derden die toestemming hebben gegeven om te worden geciteerd door BMS.

De presentatie en alle elementen, met inbegrip van de merken, logo’s en domeinnamen die op de website Dafalgan.be verschijnen, vallen onder de van kracht zijnde wetten op intellectuele eigendom en behoren toe aan BMS of worden door BMS gebruikt op grond van een voorafgaande gebruiksvergunning.

De gebruiker verwerft geen enkel gebruiksrecht op de informatie die beschikbaar is op Dafalgan.be (teksten, logo’s, tekeningen, afbeeldingen…). Dit recht is beperkt tot een persoonlijk en privégebruik. De gebruiker verwerft evenmin reproductierechten, onder welke vorm dan ook, buiten het recht op één enkele kopie bedoeld voor een strikt privaat en niet-commercieel gebruik, onder voorbehoud van het naleven van de rechten aangaande intellectuele eigendom en enig ander vermeld eigendomsrecht.

Enig ander gebruik moet vooraf worden goedgekeurd door BMS en moet zonder enigerlei vervorming, wijziging of verdraaiing plaatsvinden.

Elk niet goedgekeurd gebruik wordt als vervalsing beschouwd. BMS behoudt zich het recht voor om enige overtreding van zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

ARTIKEL 4 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Alle geschillen in verband met het gebruik van de website Dafalgan.be vallen onder het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel krijgen de exclusieve rechterlijke bevoegdheid.

© 2018 Bristol-Myers Squibb Belgium SA/NV, met maatschappelijke zetel gelegen Terhulpsesteenweg 185 te 1170 Brussel, met haar kantoor gevestigd op Avenue de Finlande 4, Parc de l'Alliance, 1420 Braine-l'Alleud.U kunt contact opnemen met onze EU-functionaris voor gegevensbescherming via EUDPO@BMS.com om alle gegevensbeschermingsrechten die u mogelijk heeft uit te oefenen en om eventuele bezorgdheden aan te kaarten of vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Bristol-Myers Squibb Company.

Ontdek ons Gamma